<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rrs xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0"> <channel> <title>Product feed</title> <link>https://thegioimaypha.com</link> <description>This product feed is created with the QIT from https://thegioimaypha.com</description> <item> <g:id>12846</g:id> <g:title>Máy pha cà phê BAA-868-Thương hiệu sản phẩm tốt nhất 2023</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-baa-868/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/BAA-1-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>13500000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>53590860</g:gtin> <g:mpn>53590860</g:mpn> <g:sale_price>8415000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>44</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Gemilai CRM3200B</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-crm-3200/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/4-GEMILAI-CRM-3200B.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>14500000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>40852486</g:gtin> <g:mpn>40852486</g:mpn> <g:sale_price>10790000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>259</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Gaggia Classic Pro</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-gaggia-classic-pro/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/11/2-May-Pha-Ca-Phe-Giagga-Classic-Pro.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>28651362</g:gtin> <g:mpn>28651362</g:mpn> <g:sale_price>11900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>52</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Undici A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-undici-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/11.-CASADIO-UNDICI-A1-GROUP.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48500000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>47044127</g:gtin> <g:mpn>47044127</g:mpn> <g:sale_price>42900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>27</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Breville 870</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-breville-870/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/1-BREVILLE-870.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>17500000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>81581562</g:gtin> <g:mpn>81581562</g:mpn> <g:sale_price>14490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7245</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Wega Pegaso A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-wega-pegaso-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/02/13.-WEGA-PEGASO-A1-GR-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>59000000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>37147251</g:gtin> <g:mpn>37147251</g:mpn> <g:sale_price>52000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7626</g:id> <g:title>Combo máy pha cà phê Wega Pegaso A1 Group + Máy xay cà phê Fiorenzato F64E version 2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/combo-may-pha-ca-phe-wega-pegaso-a1-group-may-xay-ca-phe-fiorenzato-f64e-version-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/combo-wega-pegaso-fio-ver2-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>89000000 VND</g:price> <g:product_type>Bão sale combo</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>43093662</g:gtin> <g:mpn>43093662</g:mpn> <g:sale_price>66000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>10725</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Wega Pegaso 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-wega-pegaso-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/03/21.-WEGA-PEAGASO-2-GR.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>85000000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>75564502</g:gtin> <g:mpn>75564502</g:mpn> <g:sale_price>69490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7516</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Wega Lunna A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-wega-lunna-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/12.-WEGA-LUNNA-A1-GR.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>49000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90459749</g:gtin> <g:mpn>90459749</g:mpn> <g:sale_price>39000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>290</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Wega IO 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-wega-io-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/May-pha-ca-phe-Wega-IO-2-Group-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>57500000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>32361984</g:gtin> <g:mpn>32361984</g:mpn> <g:sale_price>52000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>814</g:id> <g:title>Máy xay cà phê CRM020</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-crm020/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/09/48.-CRM-020-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3500000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>22896029</g:gtin> <g:mpn>22896029</g:mpn> <g:sale_price>3390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7648</g:id> <g:title>Máy xay cà phê CRM022</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-crm022/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/09/59.-CRM-022-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>75093283</g:gtin> <g:mpn>75093283</g:mpn> <g:sale_price>4790000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>266</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Gemilai CRM 3005E</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-gemilai-crm-3005e/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/7-GEMILAI-CRM3005E-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5950000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>18494804</g:gtin> <g:mpn>18494804</g:mpn> <g:sale_price>3990000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>49</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Gemilai CRM3200D</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-crm-3200d/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/hinh-sp-7-600x450-1.jpeg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>15490000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73054603</g:gtin> <g:mpn>73054603</g:mpn> <g:sale_price>12490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13603</g:id> <g:title>Máy pha cà phê GEMILAI CRM 3145</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-gemilai-crm-3145/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>29000000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>78779126</g:gtin> <g:mpn>78779126</g:mpn> <g:sale_price>16990000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>3356</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Gaggia Anima Prestige</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-gaggia-anima-prestige/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/06/GAGGIA-ANIMA-PRESTIGE-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>37000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>66147898</g:gtin> <g:mpn>66147898</g:mpn> <g:sale_price>34200000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>3350</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Gaggia Anima Deluxe</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-gaggia-anima-deluxe/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/06/55.-Gaggia-Anima-Deluxe-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>35000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>63881678</g:gtin> <g:mpn>63881678</g:mpn> <g:sale_price>22900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12188</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Gaggia Magenta Plus</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-gaggia-magenta-plus/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-4.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>25890000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>87389383</g:gtin> <g:mpn>87389383</g:mpn> <g:sale_price>20800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12187</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Gaggia Magenta Prestige</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-gaggia-magenta-prestige-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-GAGGIA-MAGENTA-PRESTIGE.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>72238561</g:gtin> <g:mpn>72238561</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11088</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Gaggia Magenta Prestige</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-gaggia-magenta-prestige/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/may-pha-ca-phe-Gaggia-Magenta-Plus.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73278923</g:gtin> <g:mpn>73278923</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11110</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Breville 876</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-breville-876/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/may-pha-ca-phe-breville-876-5.jpeg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>23000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>48028882</g:gtin> <g:mpn>48028882</g:mpn> <g:sale_price>19500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>705</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Breville 878</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-breville-878/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/08/2-BREVILLE-878.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>21900000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29542043</g:gtin> <g:mpn>29542043</g:mpn> <g:sale_price>18490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11940</g:id> <g:title>Máy pha cafe Breville 920</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-cafe-breville-920/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/108.-Breville-920.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>34900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>70823705</g:gtin> <g:mpn>70823705</g:mpn> <g:sale_price>34500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12142</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Breville 980 XL</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-breville-980-xl/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Breville-980-XL.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>35934144</g:gtin> <g:mpn>35934144</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12049</g:id> <g:title>Máy pha cafe Breville the Bambino BES450 BSS</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-cafe-breville-the-bambino-bes450-bss/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/2-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>13110000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>44158502</g:gtin> <g:mpn>44158502</g:mpn> <g:sale_price>11110000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12040</g:id> <g:title>Máy pha cafe Breville 500 The Bambino Plus</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-cafe-breville-500-the-bambino-plus/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/2-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>14040000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>67620758</g:gtin> <g:mpn>67620758</g:mpn> <g:sale_price>14010000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>280</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Megacream 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-megacream-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/megacrem-web01.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>42500000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>35679790</g:gtin> <g:mpn>35679790</g:mpn> <g:sale_price>36900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>636</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Megacream 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-megacream-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/08/hinh-sp-3.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>55000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29662381</g:gtin> <g:mpn>29662381</g:mpn> <g:sale_price>32000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12153</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Office Control 1 Gr</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-office-control-1-gr/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Expobar-Office-Control-1-G.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>84032722</g:gtin> <g:mpn>84032722</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>2754</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Monroc 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-monroc-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/03/hinh-sp.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>55000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê cho quán</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>22993453</g:gtin> <g:mpn>22993453</g:mpn> <g:sale_price>30000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>278</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar New Elegance 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-new-elegance-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/hinh-SP-11.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>55000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>40460377</g:gtin> <g:mpn>40460377</g:mpn> <g:sale_price>39000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>282</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Markus 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-markus-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/37.-Expobar-Markus-2-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>55000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>22447930</g:gtin> <g:mpn>22447930</g:mpn> <g:sale_price>32000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>3495</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Zircon 1 Group (NEW 100%)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-zircon-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/06/14.-Expobar-Zircon-1-Group-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>49000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê cho quán</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>50666119</g:gtin> <g:mpn>50666119</g:mpn> <g:sale_price>39000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12150</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Zircon 2 Groups PID</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-zircon-2-groups-pid/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Expobar-Zircon-2-Groups-PID.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>17828962</g:gtin> <g:mpn>17828962</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>123</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar New Elegance A1 Group thanh lý</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-new-elegance-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/hinh-sp-12.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>38000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>98325834</g:gtin> <g:mpn>98325834</g:mpn> <g:sale_price>29000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11106</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia Life A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-nuova-simonelli-appia-life-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/may-pha-ca-phe-Nuova-Simonelli-Appia-Life-A1-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>70900000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>06641396</g:gtin> <g:mpn>06641396</g:mpn> <g:sale_price>53900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7619</g:id> <g:title>Combo máy pha cà phê Casadio Undici A1 Group + Máy xay cà phê Fiorenzato F64E version 2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/combo-may-pha-ca-phe-casadio-undici-a1-group-may-xay-ca-phe-fiorenzato-f64e-version-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/Combo-may-pha-ca-phe-Casadio-Undici-A1-Group-May-xay-ca-phe-Fiorenzato-F64E-version-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>70000000 VND</g:price> <g:product_type>Bão sale combo</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>80182549</g:gtin> <g:mpn>80182549</g:mpn> <g:sale_price>58800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14151</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Bezzera 2 Group – Nhập khẩu trực tiếp Italy</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-bezzera-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/Bezzera-B2016-DE-2-Group.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>84900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14141</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Bezzera 1 Group – Nhập khẩu trực tiếp Italy</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-bezzera-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/Bezzera-B2016-DE-1-Group-inox.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>52000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7624</g:id> <g:title>Combo máy pha cà phê Casadio Undici A1 Group + Máy xay cà phê HC600 version 2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/casadio-undici-a1-group-may-xay-hc600-version-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/Combo-casadio-hc600.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bão sale combo</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90128585</g:gtin> <g:mpn>90128585</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>907</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Dieci A1 Group (Thanh lý)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-dieci-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/39.-Casadio-Dieci-A1-Group-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>38000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>18183798</g:gtin> <g:mpn>18183798</g:mpn> <g:sale_price>26000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1619</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Undici A1 Group WD (Bản Gỗ)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-undici-a1-group-ban-go/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/12/Casadio-Undici-A1-Group-ban-go-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>68000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>37854549</g:gtin> <g:mpn>37854549</g:mpn> <g:sale_price>53900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>789</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Undici A1 Group New 97%</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-undici-a1-group-thanh-ly/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/09/May-Pha-Ca-Phe-Casadio-Undici-1-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>39000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>19174208</g:gtin> <g:mpn>19174208</g:mpn> <g:sale_price>29900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>2672</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Undici A2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-undici-a2-group-do-new-97/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/03/29.-casadio-undici-2-group-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>60000000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>55210018</g:gtin> <g:mpn>55210018</g:mpn> <g:sale_price>44900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>285</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Dieci A2 2 Group New 95%</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-dieci-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/May-pha-ca-phe-casadio-dieci-a2-group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>40000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>77405957</g:gtin> <g:mpn>77405957</g:mpn> <g:sale_price>34000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>791</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Casadio Undici WD 2 Group New 97%</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-casadio-dieci-wd-2-group-new-97/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/09/hinh-sp-600x450-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>60000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73715540</g:gtin> <g:mpn>73715540</g:mpn> <g:sale_price>52000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12362</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Casadio Enea On Demand</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-casadio-enea-on-demand/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Casadio-Enea-Ondemand.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>28900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>55251399</g:gtin> <g:mpn>55251399</g:mpn> <g:sale_price>18400000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12378</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Casadio Enea</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-casadio-enea/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Casadio-Enea.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>23900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>22853314</g:gtin> <g:mpn>22853314</g:mpn> <g:sale_price>13890000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>630</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Expobar Markus 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-expobar-markus-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/08/hinh-sp-1-1.jpeg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>35000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy cũ giá rẻ</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>19105837</g:gtin> <g:mpn>19105837</g:mpn> <g:sale_price>26000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13836</g:id> <g:title>Cối ủ trà Eblender ST816</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/coi-u-tra-eblender-st816/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/Untitled-1-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>420000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>62190819</g:gtin> <g:mpn>62190819</g:mpn> <g:sale_price>320000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13835</g:id> <g:title>Cối tạo bọt Eblender ST816</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/coi-tao-bot-eblender-st816/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/Untitled-1-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>420000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>93769492</g:gtin> <g:mpn>93769492</g:mpn> <g:sale_price>320000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13827</g:id> <g:title>Cối xay trà Eblender ST816</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/coi-xay-tra-eblender-st816/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/z4735103209634_6787ac02175b77c4ab8b51657f5fcffa.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>450000 VND</g:price> <g:product_type>Bình ủ trà</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>62755875</g:gtin> <g:mpn>62755875</g:mpn> <g:sale_price>360000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13829</g:id> <g:title>Cối đảo trà Eblender ST816</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/coi-dao-tra-eblender-st816/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/Untitled-1-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>420000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>91870749</g:gtin> <g:mpn>91870749</g:mpn> <g:sale_price>350000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13823</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Carimali X010 On Demand</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-carimali-x010-on-demand/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/2-May-xay-ca-phe-Carimali-X010-On-Demand.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>14500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê mini</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>32989045</g:gtin> <g:mpn>32989045</g:mpn> <g:sale_price>11500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13699</g:id> <g:title>Máy xay cà phê CARIMALI – X010</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-carimali-x010/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/3-CARIMALI-X010.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>42881989</g:gtin> <g:mpn>42881989</g:mpn> <g:sale_price>6900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13809</g:id> <g:title>Máy cà phê CARIMALI – Nimble 2 gr – WOOD ASSY</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ca-phe-carimali-nimble-2-gr-wood-assy/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/May-pha-ca-phe-CARIMALI-2-GR-NIMBLE-WOOD-ASSY.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>72000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>01388972</g:gtin> <g:mpn>01388972</g:mpn> <g:sale_price>68000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13794</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CARIMALI – Nimble 1 gr – WOOD ASSY</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-carimali-nimble-1-gr-wood-assy/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/May-pha-ca-phe-CARIMALI-1-GR-–-NIMBLE-WOOD-ASSY.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>49000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>87296502</g:gtin> <g:mpn>87296502</g:mpn> <g:sale_price>45000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13791</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CARIMALI – 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-carimali-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/May-pha-ca-phe-CARIMALI-–-1-GROUPS.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>43000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>11896922</g:gtin> <g:mpn>11896922</g:mpn> <g:sale_price>39000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13789</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CARIMALI – CM 260</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-carimali-cm-260/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/May-pha-ca-phe-CARIMALI-–-CM-260-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>37027481</g:gtin> <g:mpn>37027481</g:mpn> <g:sale_price>9900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13785</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động CARIMALI CA 250</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-carimali-ca-250/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/May-pha-ca-phe-Tu-Dong-CARIMALI-CA-250-LM-CAPPUCINO.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>29500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>38269223</g:gtin> <g:mpn>38269223</g:mpn> <g:sale_price>25000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13775</g:id> <g:title>Thân máy đảo trà đa năng Eblender ST-816</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/than-may-dao-tra-da-nang-eblender-st-816/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/3.-Than-may-dao-tra-da-nang-Eblender-ST-816-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>1250000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố - Vắt ép</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>55266837</g:gtin> <g:mpn>55266837</g:mpn> <g:sale_price>910000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13767</g:id> <g:title>Máy xay cà phê CRM 9015 A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-crm-9015-a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-xay-ca-phe-CRM-9015-A-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>66437578</g:gtin> <g:mpn>66437578</g:mpn> <g:sale_price>4490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13757</g:id> <g:title>Máy pha cà phê espresso ECM Mechanika VI Slim</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-espresso-ecm-mechanika-vi-slim/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/2.-May-pha-ca-phe-espresso-ECM-Mechanika-VI-Slim-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48600000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>40001859</g:gtin> <g:mpn>40001859</g:mpn> <g:sale_price>46170000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13749</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Melitta Passione OT</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-melitta-passione-ot/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1-May-pha-ca-phe-tu-dong-Melitta-Passione-OT-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>31227870</g:gtin> <g:mpn>31227870</g:mpn> <g:sale_price>30240000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13735</g:id> <g:title>Máy pha cà phê văn phòng tự động Melitta Latticia OT</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-van-phong-tu-dong-melitta-latticia-ot/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/May-pha-ca-phe-van-phong-tu-dong-Melitta-Latticia-OT-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>28840000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>17200787</g:gtin> <g:mpn>17200787</g:mpn> <g:sale_price>24840000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13734</g:id> <g:title>Máy pha cà phê siêu tự động công nghiệp Kalerm K95LT</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-cong-nghiep-kalerm-k95lt/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-Kalerm-K95LT.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>51840000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>82529161</g:gtin> <g:mpn>82529161</g:mpn> <g:sale_price>46656000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13719</g:id> <g:title>Máy pha cà phê văn phòng tự động Melitta CI Touch Plus</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-van-phong-melitta-ci-touch-plus/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-Melitta-CI-Touch-Plus-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>37560000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>14977963</g:gtin> <g:mpn>14977963</g:mpn> <g:sale_price>34560000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13705</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-melitta-caffeo-solo/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/z4730847902058_3f8325c2bdeb5272a0a066dceb151e5c.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>40017065</g:gtin> <g:mpn>40017065</g:mpn> <g:sale_price>16200000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13700</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Lacilio Terra</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lacilio-terra/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/Untitled-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>42900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>66008989</g:gtin> <g:mpn>66008989</g:mpn> <g:sale_price>35900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13694</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Lacilio Hunter LH1000 2 Group – Hàng chính hãng</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lacilio-hunter-lh1000-2-group-hang-chinh-hang/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-pha-ca-phe-Lacilio-Hunter-LH1000-2-Group-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>79000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>92222863</g:gtin> <g:mpn>92222863</g:mpn> <g:sale_price>65000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13689</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Lacilio Hunter LH500 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lacilio-hunter-lh500-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-pha-ca-phe-Lacilio-Hunter-LH500-1-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>23065490</g:gtin> <g:mpn>23065490</g:mpn> <g:sale_price>38490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13678</g:id> <g:title>Máy ép chậm Uniblend E250, máy ép bán chạy nhất</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-cham-uniblend-e250-may-ep-ban-chay-nhat/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.2-May-ep-cham-Uniblend-E250.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2480000 VND</g:price> <g:product_type>Máy ép chậm</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>69973081</g:gtin> <g:mpn>69973081</g:mpn> <g:sale_price>2250000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13675</g:id> <g:title>Máy ép trái cây Uniblend SS-01</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-trai-cay-uniblend-ss-01-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-ep-trai-cay-Uniblend-SS-01.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2480000 VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>25456048</g:gtin> <g:mpn>25456048</g:mpn> <g:sale_price>2250000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14097</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA Mio II</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-mio-ii/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/z4777152591958_a06e8cef5a16ad04ac39936842d18cbe.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>19000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14286</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita Duo</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-duo/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/11/LAMVITA-Duo.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>36000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13674</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA Daily 1</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-daily-1/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.2-May-pha-ca-phe-LAMVITA-Daily-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>20520000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>95969870</g:gtin> <g:mpn>95969870</g:mpn> <g:sale_price>19000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13670</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA Daily 2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-daily-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.2-May-pha-ca-phe-LAMVITA-Daily-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>19980000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>25335715</g:gtin> <g:mpn>25335715</g:mpn> <g:sale_price>18500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13665</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA Daily 3</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-daily-3/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.1-May-pha-ca-phe-LAMVITA-Daily-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>27000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>02621790</g:gtin> <g:mpn>02621790</g:mpn> <g:sale_price>25000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14277</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê LAMVITA Daily 4</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-daily-4/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/11/5-May-Pha-Ca-Phe-LAMVITA-Daily-IV.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>34560000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14199</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita Combi II</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-combi-ii/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/4-LAMVITA-Combi-I-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>21000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14181</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita SLD 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-sld-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/LAMVITA-LSD-1-GR.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>36000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14175</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita Combi I</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-combi-i/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/LAMVITA-Combi-I.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>22000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14192</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita SteamX</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-steamx/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/LAMVITA-SteamX.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>27000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14217</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita TS</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-ts/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/LAMVITA-TS.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>36000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14234</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Lamvita LSD 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-lsd-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/Lamvita-LSD-2-Group.webp.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>54000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14228</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Lamvita LCD 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-lcd-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/Lamvita-LCD-2-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>63000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13647</g:id> <g:title>Máy định lượng đường Promax PA-S16</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dinh-luong-duong-promax-pa-s16/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-dinh-luong-duong-Promax-PA-S16.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3080000 VND</g:price> <g:product_type>Máy định lượng đường</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>92006353</g:gtin> <g:mpn>92006353</g:mpn> <g:sale_price>2600000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13661</g:id> <g:title>Máy đóng nắp lon Yubann YB-QLS180</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dong-nap-lon-yubann-yb-qls180/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-dong-nap-lon-Yubann-YB-QLS180.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>7580000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>81843650</g:gtin> <g:mpn>81843650</g:mpn> <g:sale_price>6600000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13656</g:id> <g:title>Máy dập nắp cốc Promax PA-SM95</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dap-nap-coc-promax-pa-sm95/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.2-May-dap-nap-coc-Promax-PA-SM95.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>7050000 VND</g:price> <g:product_type>Máy dập nắp cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>61248446</g:gtin> <g:mpn>61248446</g:mpn> <g:sale_price>6290000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13643</g:id> <g:title>Máy đun nước nóng tự động Promax PA-B40L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-nong-tu-dong-promax-pa-b40l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.2-May-dun-nuoc-nong-tu-dong-Promax-PA-B40L.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4290000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Promax</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>80526715</g:gtin> <g:mpn>80526715</g:mpn> <g:sale_price>3200000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13638</g:id> <g:title>Máy đun nước nóng tự động Yubann YB-K30L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-nong-tu-dong-yubann-yb-k30l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.2May-dun-nuoc-nong-tu-dong-Yubann-YB-K30L.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4990000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Yubann</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>40953170</g:gtin> <g:mpn>40953170</g:mpn> <g:sale_price>3590000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13205</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 11</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/xe-day-cafe-11/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-11.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>78873321</g:gtin> <g:mpn>78873321</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13203</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 10</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/xe-day-cafe-10/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-10.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>79114268</g:gtin> <g:mpn>79114268</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13201</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 09</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/xe-day-cafe-09/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-9.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>68640201</g:gtin> <g:mpn>68640201</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13190</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 08</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-08/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-8.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>87340711</g:gtin> <g:mpn>87340711</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13188</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 07</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-07/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-7.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>45582424</g:gtin> <g:mpn>45582424</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13187</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 06</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-06/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-6.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>04714378</g:gtin> <g:mpn>04714378</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13186</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 05</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-05/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-5.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>12164593</g:gtin> <g:mpn>12164593</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13184</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 04</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-04/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-4.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>16140473</g:gtin> <g:mpn>16140473</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13183</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 03</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-03/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>97348387</g:gtin> <g:mpn>97348387</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13182</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 02</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-02/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>7980000 VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>99705789</g:gtin> <g:mpn>99705789</g:mpn> <g:sale_price>6500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13181</g:id> <g:title>Mẫu xe đẩy cafe – 01</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/mau-xe-day-cafe-01/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/MAU-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Xe đẩy cà phê mang đi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>67457105</g:gtin> <g:mpn>67457105</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13137</g:id> <g:title>Thìa khuấy barspoon 32cm</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/thia-khuay-barspoon-32cm/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1.-Thia-khuay-barspoon-32cm.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>16109797</g:gtin> <g:mpn>16109797</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13134</g:id> <g:title>Thìa khuấy barspoon 26cm</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/thia-khuay-barspoon-26cm/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/2.-Thia-khuay-barspoon-26cm.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>31690373</g:gtin> <g:mpn>31690373</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13132</g:id> <g:title>Múc đá size 5</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/muc-da-size-5/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Muc-da-size-5.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>78659235</g:gtin> <g:mpn>78659235</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13130</g:id> <g:title>Múc đá size 4</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/muc-da-size-4/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Muc-da-size-4.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>09920214</g:gtin> <g:mpn>09920214</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13128</g:id> <g:title>Múc đá size 3</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/muc-da-size-3/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Muc-da-size-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>05913802</g:gtin> <g:mpn>05913802</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13126</g:id> <g:title>Máy làm đá Kaiser IMK-55S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-kaiser-imk-55s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/107.-Kaiser-IMK-55S.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>19779574</g:gtin> <g:mpn>19779574</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13124</g:id> <g:title>Máy làm đá Kaiser IMK-3121</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-kaiser-imk-3121/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/106.-Kaiser-IMK-3121.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>14942119</g:gtin> <g:mpn>14942119</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13122</g:id> <g:title>Máy làm đá Kaiser IMK-260A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-kaiser-imk-260a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/105.-Kaiser-IMK-260A.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>30906668</g:gtin> <g:mpn>30906668</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13120</g:id> <g:title>Bộ Lọc Nước Pentair Everpure Coldrink 2MC</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/bo-loc-nuoc-pentair-everpure-coldrink-2mc/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1-Bo-Loc-Nuoc-Pentair-Everpure-Coldrink-2MC.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Lọc nước</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>01706622</g:gtin> <g:mpn>01706622</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13118</g:id> <g:title>Bộ lọc nước PARAGON PF2 + SR6</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/bo-loc-nuoc-paragon-pf2-sr6/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1-Bo-loc-nuoc-PARAGON-PF2-SR6.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Lọc nước</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>01784395</g:gtin> <g:mpn>01784395</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13115</g:id> <g:title>Máy lọc nước Everpure QL1- MC2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-loc-nuoc-everpure-ql1-mc2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1-May-loc-nuoc-Everpure-QL1-MC2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Lọc nước</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>41786442</g:gtin> <g:mpn>41786442</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13112</g:id> <g:title>Bộ Lọc Nước PARAGON PF2+CB6i</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/bo-loc-nuoc-paragon-pf2cb6i/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1-Bo-Loc-Nuoc-PARAGON-PF2CB6i.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Lọc nước</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>95563548</g:gtin> <g:mpn>95563548</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13108</g:id> <g:title>Bộ lọc nước thô 3 lõi</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/bo-loc-nuoc-tho-3-loi/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1-Bo-loc-nuoc-tho-3-loi.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Lọc nước</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>83745289</g:gtin> <g:mpn>83745289</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13110</g:id> <g:title>Bộ lọc nước thô 2 lõi</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/bo-loc-nuoc-tho-2-loi/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/1-Bo-loc-nuoc-tho-2-loi.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Lọc nước</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90897609</g:gtin> <g:mpn>90897609</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13099</g:id> <g:title>Shaker inox 700ml</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/shaker-inox-700ml/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Shaker-inox-700ml-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>26364695</g:gtin> <g:mpn>26364695</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13095</g:id> <g:title>Shaker inox 530ml</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/shaker-inox-530ml/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Shaker-inox-530ml-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>85128025</g:gtin> <g:mpn>85128025</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13091</g:id> <g:title>Shaker inox 350ml</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/shaker-inox-350ml/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Shaker-inox-350ml-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>99416469</g:gtin> <g:mpn>99416469</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13088</g:id> <g:title>Cân điện tử cao cấp MSK 07</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/can-dien-tu-cao-cap-msk-07/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Can-dien-tu-cao-cap-MSK-07-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>99126149</g:gtin> <g:mpn>99126149</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13083</g:id> <g:title>Tạo bọt sữa chạy Pin KLT( có giá đỡ)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tao-bot-sua-chay-pin-klt-co-gia-do/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Tao-bot-sua-chay-Pin-KLT-co-gia-do-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>42745180</g:gtin> <g:mpn>42745180</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13079</g:id> <g:title>Tạo bọt sạc điện KJBQ-10 (Có giá đỡ kết hợp với sạc)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tao-bot-sac-dien-kjbq-10-co-gia-do-ket-hop-voi-sac/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Tao-bot-sac-dien-KJBQ-10-Co-gia-do-ket-hop-voi-sac-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>78370551</g:gtin> <g:mpn>78370551</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13076</g:id> <g:title>Tạo bọt Home cao cấp 25W</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tao-bot-home-cao-cap-25w/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Tao-bot-Home-cao-cap-25W-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>14895684</g:gtin> <g:mpn>14895684</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13070</g:id> <g:title>Máy tạo bọt sữa xạc USB 2 loại đầu khuấy cafe và đánh trứng</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-tao-bot-sua-xac-usb-2-loai-dau-khuay-cafe/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/May-tao-bot-sua-xac-USB-2-loai-dau-khuay-cafe-va-danh-trung-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Phụ kiện</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>52314523</g:gtin> <g:mpn>52314523</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13062</g:id> <g:title>Kệ ly nhựa 4 dãy</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ke-ly-nhua-4-day/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Ke-ly-nhua-4-day-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>15592370</g:gtin> <g:mpn>15592370</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13063</g:id> <g:title>Cây tạo bọt xạc điện Zb 1508</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/cay-tao-bot-xac-dien-zb-1508/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Cay-tao-bot-xac-dien-Zb-1508-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>47596052</g:gtin> <g:mpn>47596052</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13058</g:id> <g:title>Bình lắc nhựa (Shaker)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/binh-lac-nhua-shaker/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Binh-lac-nhua-Shaker-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>30857686</g:gtin> <g:mpn>30857686</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13054</g:id> <g:title>Bình lắc inox (Shaker)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/binh-lac-inox-shaker/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Binh-lac-inox-shaker-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>55247394</g:gtin> <g:mpn>55247394</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13051</g:id> <g:title>Ca đong ml nhựa</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ca-dong-ml-nhua/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Ca-dong-ml-nhua-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Ca đong - ly đong</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>79575120</g:gtin> <g:mpn>79575120</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13047</g:id> <g:title>Ca đánh sữa inox 350ml</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ca-danh-sua-inox-350ml/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Ca-danh-sua-inox-350ml-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Ca đánh sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>65502088</g:gtin> <g:mpn>65502088</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13043</g:id> <g:title>Chổi lông quét cà phê</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/choi-long-quet-ca-phe/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/2-Choi-long-quet-ca-phe.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ vệ sinh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>05619234</g:gtin> <g:mpn>05619234</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13038</g:id> <g:title>Chổi cước vệ sinh máy pha cà phê</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/choi-cuoc-ve-sinh-may-pha-ca-phe/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Untitled-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ vệ sinh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>72400941</g:gtin> <g:mpn>72400941</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13034</g:id> <g:title>Đế nén cao su</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/de-nen-cao-su/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/De-nen-cao-su-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>76143053</g:gtin> <g:mpn>76143053</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13031</g:id> <g:title>Tay nén cà phê inox</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tay-nen-ca-phe-inox/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Tay-nen-ca-phe-inox-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>48076650</g:gtin> <g:mpn>48076650</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>13028</g:id> <g:title>Hộp đập bã inox 15cm</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/hop-dap-ba-inox-15cm/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/07/Hop-dap-ba-inox-15cm-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Dụng cụ Barista</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>64195477</g:gtin> <g:mpn>64195477</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7641</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Carimali CM300</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-carimali-cm300/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/09/6-La-Carimali-CM300.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>18900000 VND</g:price> <g:product_type>Khuyến mãi có giới hạn</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>58308848</g:gtin> <g:mpn>58308848</g:mpn> <g:sale_price>13000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7696</g:id> <g:title>Máy pha cà phê VELO</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-velo-pro-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/10/10.-VELO-PRO-A1-GR.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>29990000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>20264811</g:gtin> <g:mpn>20264811</g:mpn> <g:sale_price>21890000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>10509</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Kaffa Legend E61</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-kaffa-legend-e61/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/03/1-KAFFA-hinh-goc.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48290000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>88067662</g:gtin> <g:mpn>88067662</g:mpn> <g:sale_price>43900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1325</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia II A2 Group New 95%</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/thanh-ly-may-pha-ca-phe-nuova-simonelli-appia-ii-a2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/NUOVA-THANH-LY@2x-100-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>98800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy cũ giá rẻ</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>47207689</g:gtin> <g:mpn>47207689</g:mpn> <g:sale_price>45900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>61</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia Life A2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-nuova-simonelli-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/nuovalifea2@2x-100-min-300x225-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>102000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>01585935</g:gtin> <g:mpn>01585935</g:mpn> <g:sale_price>73900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12818</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Milesto M19</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-milesto-m19/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/z4734559122739_f2ca0ee7591a00db791e7e5689bcfb15.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>13800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>39759949</g:gtin> <g:mpn>39759949</g:mpn> <g:sale_price>10490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14092</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA Mio I</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-mio-i/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/z4777150540173_b43757039e1c3e81c5e4a0ed0bc2f2d7.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>19500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12816</g:id> <g:title>Máy pha cà phê BFC Delux 2G/14/PL</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-bfc-delux-2g-14-pl/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/may-pha-ca-phe-bfc-delux-2g-14-pl_grande.webp</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>152000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>86527071</g:gtin> <g:mpn>86527071</g:mpn> <g:sale_price>109900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12813</g:id> <g:title>Máy pha cà phê BFC Delux 2G/14/EL</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-bfc-delux-2g-14-el/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/may-pha-ca-phe-bfc-delux-2g-14-el_large.webp</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>168000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>79088734</g:gtin> <g:mpn>79088734</g:mpn> <g:sale_price>114900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12811</g:id> <g:title>Máy pha cà phê BFC Delux 1G/4/PL</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-bfc-delux-1g-4-pl/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/May-pha-ca-phe-BFC-Delux-1G4PL-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>79000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>54524647</g:gtin> <g:mpn>54524647</g:mpn> <g:sale_price>65490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12809</g:id> <g:title>Máy pha cà phê BFC Delux 1G/4/EL</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-bfc-delux-1g-4-el/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-BFC-Delux-1G-4-EL.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>95000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>20401408</g:gtin> <g:mpn>20401408</g:mpn> <g:sale_price>78900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12803</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Nuova Era La5Cento (La500) 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/la-nuova-era-la5cento-la500-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/la5cento-1-group.webp</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>58000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>62556619</g:gtin> <g:mpn>62556619</g:mpn> <g:sale_price>45000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12801</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Nuova Era La Mille (L1000) 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-nuova-era-la-mille-l1000/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/may-pha-ca-phe-la-nuova-era-la-mille-min-grande.jpeg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>98000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>28022000</g:gtin> <g:mpn>28022001</g:mpn> <g:sale_price>64900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12797</g:id> <g:title>Máy đun nước áp suất cao Yubann YB-Z200</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-ap-suat-cao-yubann-yb-z200/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-3-26.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>9900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Yubann</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>82411544</g:gtin> <g:mpn>82411544</g:mpn> <g:sale_price>8490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12777</g:id> <g:title>Máy đun nước tự động chuyên nghiệp Yubann – YBK30L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-tu-dong-chuyen-nghiep-yubann-ybk30l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-55.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Yubann</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>28165409</g:gtin> <g:mpn>28165409</g:mpn> <g:sale_price>4390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12770</g:id> <g:title>Máy đun nước tự động chuyên nghiệp Yubann YB-K50L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-tu-dong-chuyen-nghiep-yubann-yb-k50l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-54.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>6900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Yubann</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90513613</g:gtin> <g:mpn>90513613</g:mpn> <g:sale_price>5090000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12769</g:id> <g:title>MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG UNIBAR UB-S30L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-nong-tu-dong-unibar-ub-s30l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-41.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Unibar</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>07002178</g:gtin> <g:mpn>07002178</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12763</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Uniblend One Touch</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-uniblend-one-touch/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/09/1.-May-xay-sinh-to-cong-nghiep-Uniblend-One-Touch.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3350000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>15970377</g:gtin> <g:mpn>15970377</g:mpn> <g:sale_price>3050000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12755</g:id> <g:title>Phụ kiện vắt cam cho máy Kuvings C7000 / E7000</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/phu-kien-vat-cam-cho-may-kuvings-c7000-e7000/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-49.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy vắt cam</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>46940097</g:gtin> <g:mpn>46940097</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12744</g:id> <g:title>Máy ép Kuvings CS700</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-kuvings-cs700/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-41.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>04419933</g:gtin> <g:mpn>04419933</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12742</g:id> <g:title>Máy ép trái cây Kuvings CS600</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-trai-cay-kuvings-cs600/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-40.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73166341</g:gtin> <g:mpn>73166341</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12737</g:id> <g:title>Máy ép Kuvings E7000</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-kuvings-e7000/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-39.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>58600443</g:gtin> <g:mpn>58600443</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12727</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Nuova Era Altea Limited Wood All White 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-nuova-era-altea-limited-wood-all-white-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/may-pha-ca-phe-la-nuova-era-altea-limited-wood-all-white-2g-1.jpeg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>108900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>88296620</g:gtin> <g:mpn>88296620</g:mpn> <g:sale_price>81490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12726</g:id> <g:title>MÁY ÉP TRÁI CÂY UNIBLEND UB-800</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-trai-cay-uniblend-ub-800/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-38.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>26791987</g:gtin> <g:mpn>26791987</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12708</g:id> <g:title>Máy ép chậm trục ngang Promix SJ-02</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-cham-truc-ngang-promix-sj-02/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-36.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép chậm</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>65342899</g:gtin> <g:mpn>65342899</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12701</g:id> <g:title>Máy ép nhanh Promix FJ-04</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-nhanh-promix-fj-04/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-35.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép nhanh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>08715308</g:gtin> <g:mpn>08715308</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12700</g:id> <g:title>Máy ép nhanh Promix FJ-01 1000W</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-nhanh-promix-fj-01-1000w/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-34.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép nhanh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>15723292</g:gtin> <g:mpn>15723292</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12691</g:id> <g:title>Máy ép chậm Promix SJ-06</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-cham-promix-sj-06/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-33.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép chậm</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>67009099</g:gtin> <g:mpn>67009099</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12684</g:id> <g:title>Máy ép hoa quả chậm Promix PM-800</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-hoa-qua-cham-promix-pm-800-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-32.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy ép chậm</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>89916605</g:gtin> <g:mpn>89916605</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>14267</g:id> <g:title>Máy Xay Sinh Tố Promix PM-911B</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-promix-pm-911b/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/11/MAY-XAY-SINH-TO-PROMIX-PM-911B.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin/> <g:mpn/> <g:sale_price>2980000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12677</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Space Saver</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-blendtec-space-saver/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-31.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>97188530</g:gtin> <g:mpn>97188530</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12670</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec EZ 600</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-blendtec-ez-600/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/2-28.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>61567319</g:gtin> <g:mpn>61567319</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12664</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Total Classic (New Version)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-blendtec-total-classic-new-version/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-29.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>79560800</g:gtin> <g:mpn>79560800</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12652</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Professional 800</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-blendtec-professional-800/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/5-17.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>05133536</g:gtin> <g:mpn>05133536</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12653</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Stealth 875</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-blendtec-stealth-875/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-27.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>40262606</g:gtin> <g:mpn>40262606</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12647</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Vitamix 2 Speed</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-vitamix-2-speed/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/2-24.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>04807196</g:gtin> <g:mpn>04807196</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12621</g:id> <g:title>MÁY ĐỊNH LƯỢNG BỘT UNIBAR UB-22</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dinh-luong-bot-unibar-ub-22/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-47.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>8900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy định lượng bột</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29909254</g:gtin> <g:mpn>29909254</g:mpn> <g:sale_price>7150000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12618</g:id> <g:title>Máy định lượng đường Yubann YB-16A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dinh-luong-duong-yubann-yb-16a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/May-dinh-luong-duong-Yubann-YB-16A.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy định lượng đường</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>39513404</g:gtin> <g:mpn>39513404</g:mpn> <g:sale_price>3190000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12614</g:id> <g:title>MÁY DẬP NẮP CỐC TỰ ĐỘNG UNIBAR UB-99</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dap-nap-coc-tu-dong-unibar-ub-99/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-46.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>8900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy dập nắp cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>82414270</g:gtin> <g:mpn>82414270</g:mpn> <g:sale_price>6390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12613</g:id> <g:title>Máy dập nắp cốc tự động Yubann YB-95A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dap-nap-coc-tu-dong-yubann-yb-95a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-45.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>15900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy dập nắp cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>07697941</g:gtin> <g:mpn>07697941</g:mpn> <g:sale_price>11790000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12605</g:id> <g:title>Máy dập nắp cốc tự động Yubann YB-88A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dap-nap-coc-tu-dong-yubann-yb-88a-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-44.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>9500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy dập nắp cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>17420168</g:gtin> <g:mpn>17420168</g:mpn> <g:sale_price>7290000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12596</g:id> <g:title>Máy lắc cốc đôi Yubann YB-L8</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lac-coc-doi-yubann-yb-l8/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-43.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy lắc cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73512508</g:gtin> <g:mpn>73512508</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12595</g:id> <g:title>MÁY LẮC CỐC TRÀ SỮA UNIBAR UB-LC2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lac-coc-tra-sua-unibar-ub-lc2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-42.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>6800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy lắc cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>75118880</g:gtin> <g:mpn>75118880</g:mpn> <g:sale_price>3390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12586</g:id> <g:title>Nồi nấu trân châu tự động loại 16l YUBANN ANS-886C</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/noi-nau-tran-chau-tu-dong-loai-16l-yubann-ans-886c/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-41.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>6900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>02861604</g:gtin> <g:mpn>02861604</g:mpn> <g:sale_price>5280000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12577</g:id> <g:title>NỒI NẤU TRÂN CHÂU TỰ ĐỘNG UNIBAR 5L UBN-5L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/noi-nau-tran-chau-tu-dong-unibar-5l-ubn-5l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-40.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2100000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>83388072</g:gtin> <g:mpn>83388072</g:mpn> <g:sale_price>1500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12576</g:id> <g:title>NỒI NẤU TRÂN CHÂU TỰ ĐỘNG UNIBAR 16L UBN-16L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/noi-nau-tran-chau-tu-dong-unibar-16l-ubn-16l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-39.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5350000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>71740694</g:gtin> <g:mpn>71740694</g:mpn> <g:sale_price>4190000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12565</g:id> <g:title>MÁY ĐO ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG UNIBAR UB-16</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-do-dinh-luong-duong-unibar-ub-16/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-27.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy định lượng đường</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>15723203</g:gtin> <g:mpn>15723203</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12558</g:id> <g:title>Máy làm lạnh đồ uống 2 ngăn</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-lanh-do-uong-2-ngan/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/May-lam-lanh-do-uong-2-ngan.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>9900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>19601214</g:gtin> <g:mpn>19601214</g:mpn> <g:sale_price>8290000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12555</g:id> <g:title>Máy làm lạnh đồ uống 3 ngăn</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-lanh-do-uong-3-ngan/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-37.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>15000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>61479739</g:gtin> <g:mpn>61479739</g:mpn> <g:sale_price>10490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12551</g:id> <g:title>Nồi nấu trân châu Yubann 8 lít</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/noi-nau-tran-chau-yubann-8-lit/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-36.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2680000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>48204808</g:gtin> <g:mpn>48204808</g:mpn> <g:sale_price>1950000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12547</g:id> <g:title>Nồi nấu trân châu tự động Yubann 5 lít</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/noi-nau-tran-chau-tu-dong-yubann-5-lit/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-35.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>42269692</g:gtin> <g:mpn>42269692</g:mpn> <g:sale_price>1900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12543</g:id> <g:title>Bình ủ trà 10l hiển thị nhiệt độ</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/binh-u-tra-10l-hien-thi-nhiet-do/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-34.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bình ủ trà</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>94627661</g:gtin> <g:mpn>94627661</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12542</g:id> <g:title>Bình ủ trà 8l hiển thị nhiệt độ</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/binh-u-tra-8l-hien-thi-nhiet-do/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Binh-u-tra-8l-hien-thi-nhiet-do-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bình ủ trà</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>67872972</g:gtin> <g:mpn>67872972</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12525</g:id> <g:title>BÀN MÁT 3 CÁNH HOSHIZAKI RTW-186LS4</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-3-canh-hoshizaki-rtw-186ls4/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-33.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>58900000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>81976075</g:gtin> <g:mpn>81976075</g:mpn> <g:sale_price>42490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12526</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Vitamix The Quiet One</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-vitamix-the-quiet-one/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-25.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>98041773</g:gtin> <g:mpn>98041773</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12524</g:id> <g:title>BÀN MÁT 2 CÁNH HOSHIZAKI RTW-156LS4</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-2-canh-hoshizaki-rtw-156ls4/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-24.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>59000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>74129717</g:gtin> <g:mpn>74129717</g:mpn> <g:sale_price>36850000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12515</g:id> <g:title>BÀN MÁT BERJAYA 1M2 BS2DC4/Z 2 CÁNH INOX</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-berjaya-1m2-bs2dc4-z-2-canh-inox/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-23.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>91545348</g:gtin> <g:mpn>91545348</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12514</g:id> <g:title>BÀN MÁT 2 CÁNH INOX 1M5 BERJAYA BS2DC5/Z</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-2-canh-inox-1m5-berjaya-bs2dc5-z/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-32.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>61504153</g:gtin> <g:mpn>61504153</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12512</g:id> <g:title>BÀN MÁT BERJAYA 1M8 2 CÁNH INOX BS2DC6/Z</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-berjaya-1m8-2-canh-inox-bs2dc6-z/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-31.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>66571647</g:gtin> <g:mpn>66571647</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12500</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Promix Monster PM-S900</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-promix-monster-pm-s900/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-21.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>24440024</g:gtin> <g:mpn>24440024</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12492</g:id> <g:title>BÀN MÁT SALAD BERJAYA BS1D/SSCF4/Z DÀI 1M2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-salad-berjaya-bs1d-sscf4-z-dai-1m2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-31.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>95998533</g:gtin> <g:mpn>95998533</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12489</g:id> <g:title>BÀN MÁT SALAD BERJAYA BS2D/SSCF6/Z DÀI 1M8</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-salad-berjaya-bs2d-sscf6-z-dai-1m8/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-30.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>81095342</g:gtin> <g:mpn>81095342</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12491</g:id> <g:title>Máy xay công nghiệp Promix 9003</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-cong-nghiep-promix-9003/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/May-xay-sinh-to-promix-9003.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73565313</g:gtin> <g:mpn>73565313</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12487</g:id> <g:title>Bàn nửa đông nửa mát Berjaya 2 cánh inox 1m2 BS 2DCF4/Z</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-nua-dong-nua-mat-berjaya-2-canh-inox-1m2-bs-2dcf4-z/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-29.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn đông 1.2m</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>72987276</g:gtin> <g:mpn>72987276</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12473</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Promix 9001</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-promix-9001/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/may-xay-cong-nghiep-promix-9001.jpeg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>47365062</g:gtin> <g:mpn>47365062</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12467</g:id> <g:title>Bàn nửa đông nửa mát Berjaya 2 cánh inox 1m5 BS 2DCF5/Z</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-nua-dong-nua-mat-berjaya-2-canh-inox-1m5-bs-2dcf5-z/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-1-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn đông 1.5m</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>27737970</g:gtin> <g:mpn>27737970</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12474</g:id> <g:title>Máy xay cà phê EUREKA MIGNON ISTANTANEO E</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-eureka-mignon-istantaneo-e/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-18.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>19500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>38632982</g:gtin> <g:mpn>38632982</g:mpn> <g:sale_price>13800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12468</g:id> <g:title>Máy xay cà phê EUREKA ZENITH 65 NEO</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-eureka-zenith-65-neo/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-17.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>29800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>33858641</g:gtin> <g:mpn>33858641</g:mpn> <g:sale_price>23390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12455</g:id> <g:title>Tủ mát để bàn Snow Village GB-120 90cm</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tu-mat-de-ban-snow-village-gb-120-90cm/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-20.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>23000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29438192</g:gtin> <g:mpn>29438192</g:mpn> <g:sale_price>15300000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12451</g:id> <g:title>Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng Snow Village GB-250-4L 0.9m</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tu-trung-bay-banh-kem-kinh-cong-snow-village-gb-250-4l-0-9m/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-26.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>35900000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>31935407</g:gtin> <g:mpn>31935407</g:mpn> <g:sale_price>26490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12448</g:id> <g:title>Tủ bánh 3 tầng kính vuông Snow Village GB-300-4L.Z 1m2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tu-banh-3-tang-kinh-vuong-snow-village-gb-300-4l-z-1m2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-25.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>38700000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>52082289</g:gtin> <g:mpn>52082289</g:mpn> <g:sale_price>29950000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12447</g:id> <g:title>Tủ bánh 3 tầng kính vuông Snow Village GB-250-4L.Z 0,9m</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tu-banh-3-tan-kinh-vuong-snow-village-gb-300-4l-z-09m/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>38000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>07428173</g:gtin> <g:mpn>07428173</g:mpn> <g:sale_price>26490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12445</g:id> <g:title>Tủ trưng bày bánh 1.5m Turbo Air TBR1500-2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tu-trung-bay-banh-1-5m-turbo-air-tbr1500-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-24.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>59325826</g:gtin> <g:mpn>59325826</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12433</g:id> <g:title>Máy xay cà phê EUREKA MIGNON SPECIALITA</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-eureka-mignon-specialita-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/EUREKA-MIGNON-SPECIALITA.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>28000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>22487342</g:gtin> <g:mpn>22487342</g:mpn> <g:sale_price>19490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12413</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mahlkonig E65S GBW</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mahlkonig-e65s-gbw/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Mahlkonig-E65S-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>63000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>48406565</g:gtin> <g:mpn>48406565</g:mpn> <g:sale_price>55490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12406</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mahlkonig E80 Supreme</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mahlkonig-e80-supreme/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Mahlkonig-E80-Supreme.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>71900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>35600224</g:gtin> <g:mpn>35600224</g:mpn> <g:sale_price>64490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12392</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mahlkonig X54</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mahlkonig-x54/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Mahlkonig-X54.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>25000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>64856836</g:gtin> <g:mpn>64856836</g:mpn> <g:sale_price>16490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12386</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mahlkonig E65S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mahlkonig-e65s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Mahlkonig-E65S.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>65000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>43143738</g:gtin> <g:mpn>43143738</g:mpn> <g:sale_price>54290000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12385</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mahlkonig EK43S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mahlkonig-ek43s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/3-Mahlkonig-EK43S.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>68206532</g:gtin> <g:mpn>68206532</g:mpn> <g:sale_price>79900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12382</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mahlkonig EK43</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mahlkonig-ek43/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-15.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>83644123</g:gtin> <g:mpn>83644123</g:mpn> <g:sale_price>56890000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12357</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDXS On Demand</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-nuova-simonelli-mdxs-on-demand/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-NUOVA-MDXS-ON-DEMAND.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>28900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>93320219</g:gtin> <g:mpn>93320219</g:mpn> <g:sale_price>22490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12353</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-nuova-simonelli-mdx/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-14.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>25000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>85774863</g:gtin> <g:mpn>85774863</g:mpn> <g:sale_price>16490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12347</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Fiorenzato F83E</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-fiorenzato-f83e/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Fiorenzato-F83E-600x600-1.webp</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>39900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>98787364</g:gtin> <g:mpn>98787364</g:mpn> <g:sale_price>25490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12342</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Fiorenzato F5</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-fiorenzato-f5/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/may-xay-ca-phe-fiorenzato-f5-min_large.webp</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>19000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>25388229</g:gtin> <g:mpn>25388229</g:mpn> <g:sale_price>15490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12334</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Lamvita MX</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-lamvita-mx/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Lamvita-mx.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>04328375</g:gtin> <g:mpn>04328375</g:mpn> <g:sale_price>8000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12336</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Strada EP 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-strada-ep-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/109.-LA-MARZOCCO-STRADA-EP-1-GROUP.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>359000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>11437340</g:gtin> <g:mpn>11437340</g:mpn> <g:sale_price>256600000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12329</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco GS/3 1 Group AV</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-gs-3-1-group-av/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-12.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>194000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>24404295</g:gtin> <g:mpn>24404295</g:mpn> <g:sale_price>184390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12320</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco GS/3 1 Group MP</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-gs-3-1-group-mp/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-11.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>194000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>82304505</g:gtin> <g:mpn>82304505</g:mpn> <g:sale_price>184390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12319</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Royal Casanova 1 GR</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-royal-casanova-1-gr/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/casanova-1gr-elect-r.webp</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>35063937</g:gtin> <g:mpn>35063937</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12316</g:id> <g:title>BÀN MÁT 2 CÁNH HOSHIZAKI RTW-126LS4</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-2-canh-hoshizaki-rtw-126ls4/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-23.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48900000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>26863937</g:gtin> <g:mpn>26863937</g:mpn> <g:sale_price>33082000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12313</g:id> <g:title>BÀN MÁT 3 CÁNH KÍNH HOSHIZAKI RTW-186LS4-GD</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-3-canh-kinh-hoshizaki-rtw-186ls4-gd/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-22.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>68900000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>35629737</g:gtin> <g:mpn>35629737</g:mpn> <g:sale_price>49690000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12310</g:id> <g:title>BÀN MÁT 3 CÁNH KÍNH HOSHIZAKI RT-186MA-SSG</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-3-canh-kinh-hoshizaki-rt-186ma-ssg/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-21.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>53000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>58180322</g:gtin> <g:mpn>58180322</g:mpn> <g:sale_price>49280000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12306</g:id> <g:title>BÀN MÁT 2 CÁNH KÍNH HOSHIZAKI RT-126MA-SSG</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-2-canh-kinh-hoshizaki-rt-126ma-ssg/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-3-8.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>94851338</g:gtin> <g:mpn>94851338</g:mpn> <g:sale_price>36270000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12302</g:id> <g:title>BÀN MÁT 2 CÁNH KÍNH HOSHIZAKI RT-156MA-SSG</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-2-canh-kinh-hoshizaki-rt-156ma-ssg/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-14.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>56000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>21692415</g:gtin> <g:mpn>21692415</g:mpn> <g:sale_price>36440000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12298</g:id> <g:title>Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-186MA-S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-3-canh-hoshizaki-rt-186ma-s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-13.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>45000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>19534349</g:gtin> <g:mpn>19534349</g:mpn> <g:sale_price>32400000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12293</g:id> <g:title>Bàn mát Hoshizaki RT-156MA-S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-hoshizaki-rt-156ma-s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-17.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>39000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>79603311</g:gtin> <g:mpn>79603311</g:mpn> <g:sale_price>27840000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12289</g:id> <g:title>Bàn mát Hoshizaki RT-126-MA-S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-hoshizaki-rt-126-ma-s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-16.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>39000000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>50410941</g:gtin> <g:mpn>50410941</g:mpn> <g:sale_price>28600000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12267</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LaMarzocco Linea PB 2 Group MP</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamarzocco-linea-pb-2-group-mp/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/LaMarzocco-Linea-PB-2-Group-MP.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>355000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>01944589</g:gtin> <g:mpn>01944589</g:mpn> <g:sale_price>257900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12260</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Leva X 1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-leva-x-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/5-7.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>350000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>94944224</g:gtin> <g:mpn>94944224</g:mpn> <g:sale_price>248000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12257</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Linea Classic EE 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-linea-classic-ee-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-8.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>293000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>43852381</g:gtin> <g:mpn>43852381</g:mpn> <g:sale_price>199000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12254</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Linea Classic S AV</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-linea-classic-s-av/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Hinh-2-11.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>395000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>25317544</g:gtin> <g:mpn>25317544</g:mpn> <g:sale_price>218000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12253</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Linea PB 2 Group AV</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-linea-pb-2-group-av/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-La-Marzocco-Linea-PB-2-Group-AV.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>359000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>94181064</g:gtin> <g:mpn>94181064</g:mpn> <g:sale_price>288900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12251</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco GB5 MP 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-gb5-mp-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/La-Marzocco-GB5-MP-2-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>57466591</g:gtin> <g:mpn>57466591</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12244</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco GB5 S AV 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-gb5-s-av-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/2-La-Marzocco-GB5-S-AV-2-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>95323306</g:gtin> <g:mpn>95323306</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12240</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LaMarzocco Leva S 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamarzocco-leva-s-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Hinh-1-14.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>389000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>58960917</g:gtin> <g:mpn>58960917</g:mpn> <g:sale_price>298000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12237</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LaMarzocco Leva X 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamarzocco-leva-x-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Hinh-1-13.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>450000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>85998279</g:gtin> <g:mpn>85998279</g:mpn> <g:sale_price>358900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12232</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LaMarzocco KB 90 AV 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamarzocco-kb-90-av-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Hinh-1-12.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>457000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>12099984</g:gtin> <g:mpn>12099984</g:mpn> <g:sale_price>374900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12229</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Strada AV 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamarzocco-strada-av-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Hinh-1-11.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>490000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73359474</g:gtin> <g:mpn>73359474</g:mpn> <g:sale_price>358900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12224</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Strada EP 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamarzocco-strada-ep-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/Hinh-1-10.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>580000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>37531173</g:gtin> <g:mpn>37531173</g:mpn> <g:sale_price>429000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12223</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CIME CO-03 NEO 1 group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-cime-co-03-neo-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-9.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>58627553</g:gtin> <g:mpn>58627553</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12220</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CIME CO-05 PID (E61) 2 group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-cime-co-05-pid-e61-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-8.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>56977899</g:gtin> <g:mpn>56977899</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12217</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CIME CO-05 PID TOTAL BLACK (Multi boiler) 2 group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-cime-co-05-pid-total-black-multi-boiler-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-7.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>34890966</g:gtin> <g:mpn>34890966</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12213</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Carimali Pratica A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-carimali-pratica-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-6.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>42000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>36064738</g:gtin> <g:mpn>36064738</g:mpn> <g:sale_price>34900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12212</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Carimali Pratica A2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-carimali-pratica-a2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>69000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>71918375</g:gtin> <g:mpn>71918375</g:mpn> <g:sale_price>49900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12204</g:id> <g:title>Máy pha cà phê FAEMINA 1 group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-faemina-1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-5.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>04928545</g:gtin> <g:mpn>04928545</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12199</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê tự động Saeco Aulika EVO TOP RI HSC</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-saeco-aulika-evo-top-ri-hsc/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1.png-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>66022879</g:gtin> <g:mpn>66022879</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12198</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê tự động Saeco Aulika EVO FOCUS</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-saeco-aulika-evo-focus/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1.png.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>46765331</g:gtin> <g:mpn>46765331</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12182</g:id> <g:title>Máy pha cà phê viên nén Hafele HE-BMM018/535.43.018</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-vien-nen-hafele-he-bmm018-535-43-018/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>20231260</g:gtin> <g:mpn>20231260</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12176</g:id> <g:title>Máy pha cà phê viên Epicure Intenso G2 (QF-CM831V)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-vien-epicure-intenso-g2-qf-cm831v/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>22052459</g:gtin> <g:mpn>22052459</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12160</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Jura ENA 4 (Full Metropolitan Black)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-jura-ena-4-full-metropolitan-black/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Jura-ENA-4-Full-Metropolitan-Black.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>26837165</g:gtin> <g:mpn>26837165</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12156</g:id> <g:title>Máy pha cà phê tự động Jura WE8 Chrome 2022</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-tu-dong-jura-we8-chrome-2022/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-Jura-WE8-Chrome-2022.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>77574739</g:gtin> <g:mpn>77574739</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12123</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LELIT MARAX- PL62X</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lelit-marax-pl62x/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-7.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>33246259</g:gtin> <g:mpn>33246259</g:mpn> <g:sale_price> VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12121</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LELIT ANNA PL41EM</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lelit-anna-pl41em/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-6.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>19650000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>25598159</g:gtin> <g:mpn>25598159</g:mpn> <g:sale_price>17600000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12120</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LELIT ANITA COMBI PL042EM</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lelit-anita-combi-pl042em/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-42.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>24980000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>10297116</g:gtin> <g:mpn>10297116</g:mpn> <g:sale_price>19800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12118</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LELIT ANITA PL042TEMD</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lelit-anita-pl042temd/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-1-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>26890000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>99586030</g:gtin> <g:mpn>99586030</g:mpn> <g:sale_price>24986000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12111</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LELIT GLENDA PL41PLUS</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lelit-glenda-pl41plus/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-6.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>24500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>72371368</g:gtin> <g:mpn>72371368</g:mpn> <g:sale_price>20190000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12107</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LELIT ELIZABETH PL92T</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lelit-elizabeth-pl92t/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-2-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>48900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>84179302</g:gtin> <g:mpn>84179302</g:mpn> <g:sale_price>44000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12094</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Victoria Arduino 388 Black Eagle 2 Group Volumetric T3</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-victoria-arduino-388-black-eagle-2-group-volumetric-t3/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-4.jpg</g:image_link> <g:availability>out stock</g:availability> <g:price>380000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>07754534</g:gtin> <g:mpn>07754534</g:mpn> <g:sale_price>363340000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12087</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Victoria Arduino Eagle One 2 Groups</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-victoria-arduino-eagle-one-2-groups/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-2.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>350500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>60501967</g:gtin> <g:mpn>60501967</g:mpn> <g:sale_price>313500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12077</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Victoria Arduino Eagle One Prima</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-victoria-arduino-eagle-one-prima/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>163500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90863074</g:gtin> <g:mpn>90863074</g:mpn> <g:sale_price>140400000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12070</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia Life Compact Volumetric</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-nuova-simonelli-appia-life-compact-volumetric/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>95600000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>38970140</g:gtin> <g:mpn>38970140</g:mpn> <g:sale_price>81648000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12060</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Nuova Simonelli Oscar Mood</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-nuova-simonelli-oscar-mood/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/2-3.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>45900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90507674</g:gtin> <g:mpn>90507674</g:mpn> <g:sale_price>38490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12034</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Milesto M18</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-milesto-m18/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/z4734559079243_7a9aec9d2df7d6722e94e54ef1685d13.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>12490000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>86594343</g:gtin> <g:mpn>86594343</g:mpn> <g:sale_price>11400000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12022</g:id> <g:title>Máy ép hoa quả chậm Promix PM-800</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-hoa-qua-cham-promix-pm-800/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4580000 VND</g:price> <g:product_type>Máy ép chậm</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>98091335</g:gtin> <g:mpn>98091335</g:mpn> <g:sale_price>3580000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12018</g:id> <g:title>Máy pha trà Yubann YB-T718</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-tra-yubann-yb-t718/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-1-1-1.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4500000 VND</g:price> <g:product_type>Bình ủ trà</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>51245114</g:gtin> <g:mpn>51245114</g:mpn> <g:sale_price>3880000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12017</g:id> <g:title>Máy Sục Sữa Áp Suất Cao Unibar UB-2500</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-suc-sua-ap-suat-cao-unibar-ub-2500/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-3.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>10240000 VND</g:price> <g:product_type>Máy sục sữa áp suất cao</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>45118406</g:gtin> <g:mpn>45118406</g:mpn> <g:sale_price>8550000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12014</g:id> <g:title>Máy dập nắp cốc tự động Yubann YB-88A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dap-nap-coc-tu-dong-yubann-yb-88a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/59-May-dap-nap-coc-tu-dong-Yubann-YB-88A.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>8990000 VND</g:price> <g:product_type>Máy dập nắp cốc</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>96742436</g:gtin> <g:mpn>96742436</g:mpn> <g:sale_price>7190000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12012</g:id> <g:title>Nồi nấu trân châu tự động Yubann 5L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/noi-nau-tran-chau-tu-dong-yubann-5l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/55-Noi-nau-tran-chau-tu-dong-Yubann.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3080000 VND</g:price> <g:product_type>Máy và thiết bị trà sữa</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>60251814</g:gtin> <g:mpn>60251814</g:mpn> <g:sale_price>1990000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12007</g:id> <g:title>Máy định lượng đường Unibar UB-18</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dinh-luong-duong-unibar-ub-18/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/hinh-2-min.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2680000 VND</g:price> <g:product_type>Máy định lượng đường</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>69167905</g:gtin> <g:mpn>69167905</g:mpn> <g:sale_price>2380000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>12000</g:id> <g:title>Tủ Bánh Kem Mini 90CM Kính Vuông Snow Village GB-120V</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/tu-banh-kem-mini-90cm-kinh-vuong-snow-village-gb-120v/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/tu-banh-kem-90cm-mini@2x-100-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>19050000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn mát – Bàn đông – Tủ bánh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>80972660</g:gtin> <g:mpn>80972660</g:mpn> <g:sale_price>17125000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11998</g:id> <g:title>Máy đun nước nóng tự động Unibar UN-S60L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-nong-tu-dong-unibar-un-s60l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/48-UNIBAR-UB-S30L.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5390000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Unibar</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>75523971</g:gtin> <g:mpn>75523971</g:mpn> <g:sale_price>5050000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11993</g:id> <g:title>Máy đun nước nóng tự động UNIBAR UB-S30L</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-nong-tu-dong-unibar-un-s30l/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/06/48-UNIBAR-UB-S30L.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3990000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Unibar</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>62199024</g:gtin> <g:mpn>62199024</g:mpn> <g:sale_price>3390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11668</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Amalfi A85 Plus</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-amalfi-a85-plus/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/hinh-1-4-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>13773771</g:gtin> <g:mpn>13773771</g:mpn> <g:sale_price>9900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11659</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA LCD 1 GR</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-lcd-1-gr/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/May-Pha-Ca-Phe-Lamvita-LCD-1-Group.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>58600000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>43597106</g:gtin> <g:mpn>43597106</g:mpn> <g:sale_price>45000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11656</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Lamvita Steam</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-steam/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/LAMVITA-STEAM-min-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>36900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>47878936</g:gtin> <g:mpn>47878936</g:mpn> <g:sale_price>26820000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11651</g:id> <g:title>Máy pha cà phê LAMVITA SL</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-lamvita-sl/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/Lamvita-SL-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>27900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>91540363</g:gtin> <g:mpn>91540363</g:mpn> <g:sale_price>18500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11638</g:id> <g:title>Máy pha cafe LAMVITA Go</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-cafe-lamvita-go/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/Lamvita-GO-1-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>26900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>21027999</g:gtin> <g:mpn>21027999</g:mpn> <g:sale_price>16900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>10761</g:id> <g:title>Máy làm đá Snooker SK-280P</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-snooker-sk-280p/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/03/79.-May-lam-da-vien-SNOOKER-SK-280P-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>45000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>03057318</g:gtin> <g:mpn>03057318</g:mpn> <g:sale_price>29490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11302</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CIME NEO CO-02 A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-cime-neo-co-02-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/inbound8456058308715544835-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>57000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>67031950</g:gtin> <g:mpn>67031950</g:mpn> <g:sale_price>45800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11294</g:id> <g:title>Máy xay cà phê tự động Breville 820</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-tu-dong-breville-820/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/inbound8274719482955989373-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>8500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29958543</g:gtin> <g:mpn>29958543</g:mpn> <g:sale_price>6790000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11290</g:id> <g:title>MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG UNIBAR UB-10</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-dun-nuoc-nong-tu-dong-unibar-ub-10/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/50-UNIBAR-UB-10.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>5505000 VND</g:price> <g:product_type>Máy đun nước nóng Unibar</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>36329752</g:gtin> <g:mpn>36329752</g:mpn> <g:sale_price>3650000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11287</g:id> <g:title>Máy xay cà phê DF64 Gen 2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-df64-gen-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/2.-May-xay-ca-phe-DF-64-Gen-2-.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>10900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>98842787</g:gtin> <g:mpn>98842787</g:mpn> <g:sale_price>7490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11273</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Robust RMX60</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-robust-rmx60/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/22-ROBUST-RMX60-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>6900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>17271518</g:gtin> <g:mpn>17271518</g:mpn> <g:sale_price>6500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11238</g:id> <g:title>Máy pha cafe Rancilio Classe 11 Xcelsius 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-cafe-rancilio-classe-11-xcelsius-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/05/27.-rancilio-classe-11-xcelsius-2-gr.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>489000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>71431548</g:gtin> <g:mpn>71431548</g:mpn> <g:sale_price>346500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11178</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Promix 819B</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-promix-819b/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/36-Promix-819B.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3250000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố - Vắt ép</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>43618214</g:gtin> <g:mpn>43618214</g:mpn> <g:sale_price>2950000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11135</g:id> <g:title>Máy ép chậm Kuving C7000</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-cham-kuving-c7000/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/kuvingc7000do@2x-min.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>8900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy ép chậm</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>78472230</g:gtin> <g:mpn>78472230</g:mpn> <g:sale_price>7490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11131</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Vitamix Drink Advanced Machine</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-vitamix-drink-advanced-machine/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/35-Vitamix-Drink-Advanced-Machine.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>18900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố - Vắt ép</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>55657899</g:gtin> <g:mpn>55657899</g:mpn> <g:sale_price>16800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11114</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Mixmax MM-993</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-mixmax-mm-993/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/MIXMAX.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3250000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>34923187</g:gtin> <g:mpn>34923187</g:mpn> <g:sale_price>2390000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11086</g:id> <g:title>Máy pha cà phê La Marzocco Linea Mini</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-la-marzocco-linea-mini/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/la-marzocco-linea-mini-the-gioi-may-pha@2x-100-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>141000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>31096639</g:gtin> <g:mpn>31096639</g:mpn> <g:sale_price>129000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>11085</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Rancillio Classe 5 A1 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-rancillio-classe-5-a1-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/04/May-pha-ca-phe-Rancillio-Classe-5-A1-Group-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>130000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>01479296</g:gtin> <g:mpn>01479296</g:mpn> <g:sale_price>124900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>10746</g:id> <g:title>Máy làm đá viên Snooker SK-210P</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-vien-snooker-sk-210p/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/03/79.-May-lam-da-vien-SNOOKER-SK-280P-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>39000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>55125146</g:gtin> <g:mpn>55125146</g:mpn> <g:sale_price>31490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>10670</g:id> <g:title>Máy xay cà phê tự động Galileo Q18</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-tu-dong-galileo-q18/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/03/galieo@2x-100-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>85083303</g:gtin> <g:mpn>85083303</g:mpn> <g:sale_price>14000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>8872</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố NutriBullet Pro 900W</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-nutribullet-pro-900w/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/02/hinh6.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>2800000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>84893500</g:gtin> <g:mpn>84893500</g:mpn> <g:sale_price>1990000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7702</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp IBLEND</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-iblend/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/10/May-xay-sinh-to-cong-nghiep-IBLEND.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>84124807</g:gtin> <g:mpn>84124807</g:mpn> <g:sale_price>3490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7657</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 USB A2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-rancilio-classe-5-usb-a2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/09/24.-rancillio-classe-5-usb-A2-GROUP.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>105900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>07808053</g:gtin> <g:mpn>07808053</g:mpn> <g:sale_price>90000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7616</g:id> <g:title>Combo Gemilai CRM3200B và Heycafe HC600 ver.2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/combo-may-pha-ca-phe-gemilai-crm3200b-may-xay-ca-phe-heycafe-hc600-ver-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/COMBO-GEMILAI-3200B-HC600-VER2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>21000000 VND</g:price> <g:product_type>Bão sale combo</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>49915445</g:gtin> <g:mpn>49915445</g:mpn> <g:sale_price>15800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7602</g:id> <g:title>Combo Gemilai CRM3200B và CRM020</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/combo-may-pha-ca-phe-gemilai-crm3200b-may-xay-ca-phe-crm020/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/combo-gemilai-CRM200.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>17500000 VND</g:price> <g:product_type>Bão sale combo</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>85508997</g:gtin> <g:mpn>85508997</g:mpn> <g:sale_price>13800000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7551</g:id> <g:title>Máy làm đá Hoshizaki SRM-80A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-hoshizaki-srm-80a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/76.-HOSHIZAKI-SRM-60A-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>40000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>92612537</g:gtin> <g:mpn>92612537</g:mpn> <g:sale_price>31500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7546</g:id> <g:title>Máy làm đá vuông nhỏ Hoshizaki SRM-60A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-lam-da-vuong-nho-hoshizaki-srm-60a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/HINH-SP-8.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>35000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy làm đá – Máy đun nước nóng</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29775101</g:gtin> <g:mpn>29775101</g:mpn> <g:sale_price>28000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7536</g:id> <g:title>Máy pha cà phê CIME CO-03 NEO A2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-cime-co-03-neo-a2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/19.-CIME-CO-03.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>97900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>62346459</g:gtin> <g:mpn>62346459</g:mpn> <g:sale_price>72000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7533</g:id> <g:title>Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-128-MA-S</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ban-mat-2-canh-hoshizaki-rt-128-ma-s/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/hinh-sp-12.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>38500000 VND</g:price> <g:product_type>Bàn lạnh</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>17469282</g:gtin> <g:mpn>17469282</g:mpn> <g:sale_price>30900000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7507</g:id> <g:title>Máy xay cà phê JX600AD</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-jx600ad/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/61.-JX600AD-ONDEMAND-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>15000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>25308058</g:gtin> <g:mpn>25308058</g:mpn> <g:sale_price>8450000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7494</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Fiorenzato F64E version 2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-fiorenzato-f64e-2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/08/62.-FIORENZATO-F64E-VER2-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>42013956</g:gtin> <g:mpn>42013956</g:mpn> <g:sale_price>17000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>7439</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Macap MXC18 Italy</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-macap-mxc18-italy/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2022/05/49.-Macap-MXC18-Italy-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>9900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>66605053</g:gtin> <g:mpn>66605053</g:mpn> <g:sale_price>8490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>6129</g:id> <g:title>Cà Phê Rang Mộc Chuyên Biệt Cho Pha Máy</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ca-phe-rang-moc-chuyen-biet/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/11/ca-phe-hat.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>130000 VND</g:price> <g:product_type>Cà phê rang xay Mokafi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>68830225</g:gtin> <g:mpn>68830225</g:mpn> <g:sale_price>130000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>5511</g:id> <g:title>Cà Phê Rang Mộc Robusta Honey</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/ca-phe-rang-moc-robusta-honey/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/11/ca-phe-hat.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>160000 VND</g:price> <g:product_type>Cà phê rang xay Mokafi</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>90838310</g:gtin> <g:mpn>90838310</g:mpn> <g:sale_price>160000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1240</g:id> <g:title>Máy ép trái cây Breville BJE410</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-cham-breville-bje410/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/HINH-SP1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>8500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>96207044</g:gtin> <g:mpn>96207044</g:mpn> <g:sale_price>8500000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1232</g:id> <g:title>Máy ép trái cây Amzchef</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-ep-cham-amzchef/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/may-ep-trai-cay-amzchef.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4500000 VND</g:price> <g:product_type>Máy ép trái cây</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>92731834</g:gtin> <g:mpn>92731834</g:mpn> <g:sale_price>2490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>288</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Faema E98 RE A2 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-faema-e98-a2-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/May-pha-ca-phe-Faema-E98-RE-A2-2-Group-ko-logo.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>59000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>29234392</g:gtin> <g:mpn>29234392</g:mpn> <g:sale_price>39000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>609</g:id> <g:title>Máy Pha Cà Phê Faema E98 RE S2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-faema-e98-re-s2-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/08/May-Pha-Ca-Phe-Faema-E98-RE-S2-Group.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>40000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>73135520</g:gtin> <g:mpn>73135520</g:mpn> <g:sale_price>34000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>612</g:id> <g:title>Máypha cà phê Faema E98 UP 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-faema-e98-up-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/08/admin-ajax.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>82000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>57251297</g:gtin> <g:mpn>57251297</g:mpn> <g:sale_price>67490000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1319</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Rancilio Classe Basic D (New 97%)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-rancilio-classe-basicd/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/hinh-sp-2.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>59000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy cũ giá rẻ</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>75242577</g:gtin> <g:mpn>75242577</g:mpn> <g:sale_price>48000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1321</g:id> <g:title>Máy pha cà phê Rancilio Epoca A2</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-pha-ca-phe-rancilio-epoca-a2/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/May-pha-ca-phe-Rancilio-Epoca-A2-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>79000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy pha cà phê cho quán</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>06904237</g:gtin> <g:mpn>06904237</g:mpn> <g:sale_price>42000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>712</g:id> <g:title>Máy xay cà phê HC600 Ver 2.0</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-hc600/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/08/46.-HC-600-min.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>7500000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>72015754</g:gtin> <g:mpn>72015754</g:mpn> <g:sale_price>5890000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>313</g:id> <g:title>Máy xay cà phê Mazzer Super Jolly (Thanh lý 95%)</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-mazzer-super-jolly/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/07/May-xay-ca-phe-Mazzer-Super-Jolly-ko-logo.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>18000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay cà phê</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>80134869</g:gtin> <g:mpn>80134869</g:mpn> <g:sale_price>10000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>807</g:id> <g:title>Máy xay cà phê tự động AMALFI ONDEMAND A80</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-ca-phe-tu-dong-amalfi-a80/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/09/hinh-sp-1.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>19000000 VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>59331028</g:gtin> <g:mpn>59331028</g:mpn> <g:sale_price>12000000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>3530</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố công nghiệp Omniblend TM 800 A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-cong-nghiep-omniblend-tm-800-a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2021/10/omniblend@2x.png</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>4000000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>54490506</g:gtin> <g:mpn>54490506</g:mpn> <g:sale_price>3050000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>1226</g:id> <g:title>Máy xay sinh tố Promaxx 800A</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/may-xay-sinh-to-promax-800a/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2020/11/May-xay-sinh-to-Promax-800A.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price>3900000 VND</g:price> <g:product_type>Máy xay sinh tố</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>91056621</g:gtin> <g:mpn>91056621</g:mpn> <g:sale_price>1590000 VND</g:sale_price> </item> <item> <g:id>273</g:id> <g:title>Thanh lý máy Pha Cà Phê Faema E98 RE S2 – 2 Group</g:title> <g:link>https://thegioimaypha.com/thanh-ly-may-pha-ca-phe-faema-e98-re-s2-2-group/</g:link> <g:image_link>https://thegioimaypha.com/wp-content/uploads/2023/10/Thanh-ly-may-Pha-Ca-Phe-Faema-E98-RE-S2-–-2-Group-den.jpg</g:image_link> <g:availability>in stock</g:availability> <g:price> VND</g:price> <g:product_type>Khác</g:product_type> <g:condition>New</g:condition> <g:gtin>20203800</g:gtin> <g:mpn>20203800</g:mpn> <g:sale_price>44000000 VND</g:sale_price> </item> </channel> </rrs> XML file saved successfully!